Eiendomsjuridisk rådgivning - til en fornuftig pris

TerraTec AS tilbyr tjenester innen eiendomsjus over hele landet. Vi er en perfekt partner i ditt eiendomsprosjekt. 

Juridisk Rådgivning:

Fast eiendoms rettsforhold kan skape mange utfordringer og spørsmål, både for den som eier, leier, bruker, fester, er nabo, gjenboer eller rett og slett bare er på gjennomreise.  Å føre opp et tiltak, eksempelvis et bolighus eller en flytebrygge, krever kunnskap om hvilke rettsregler og planer som gjelder for det aktuelle tiltaket.  TerraTec har juridisk ekspertise innenfor plan- og bygningsrett, matrikkel og seksjoneringsloven. Vi kan tilby juridisk holdbare løsninger og smidige prosesser.

TerraTec’s har ansatte med lang kommunal erfaring og som dermed kjenner de kommunale prosessene. Dette er kunnskap som kan bidra til kortere saksbehandlingstid, og at muligheten for å virkeliggjøre prosjekter blir større.

– selvsagt til en fornuftig pris.

Opprettelse og endring av eiendom:

Har du en eiendom som du ønsker å dele opp i mindre parseller? Ønsker du å kjøpe et større tilleggsareal av naboen? Kanskje grensen mot naboen trenger å justeres?

Vi er gode på eiendomsgrenser og hvordan disse kan endres. Vi kjenner de krav som stilles både i forhold til plan og bygningsloven og matrikkeloven.

Vi kan hjelpe deg både med søknader overfor kommunen og med å inngå nødvendige private avtaler. - Selvsagt til en fornuftig pris.

Eiendomsrapport – Muligheter, rettigheter og grunnforhold  

Eier du en eiendom som du ønsker å utvikle videre? Eller kanskje du tenker på å kjøpe en eiendom for utbygging? Lurer du på hvilke regler som gjelder, hvilke rettigheter og beskrankninger som ligger til din eiendom? Hva med grunnforholdene? Er det langt til fast fjell? Ligger det andre ting i grunnene som rør eller kjellere? eller hva med forurenset masse? Er det mulig å gjennomføre det prosjektet du har i tankene? TerraTec har tverrfaglig kompetanse både innenfor eiendom, landmåling, laserskanning og geologi. Vi kan utarbeide en rapport for den aktuelle eiendommen som sier noe om utviklingsmulighetene. - Selvsagt til en fornuftig pris.  

Kvalitetssikring av byggesaker

Skal du sende inn en byggesak til kommunen, og lurer på hvilke regler som gjelder og hvordan søknaden børe utformes. Vil du få søknaden godkjent? TerraTec har ansatte med lang er erfaring med byggesaksbehandling i kommunen. Vi vet hvordan søknaden kan utformes for å sikre en komplett søknad som gir rask og smidig saksbehandling.

- Selvsagt til en fornuftig pris. 

Seksjonering og reseksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. Dette er vanlig når store bygninger har flere leiligheter, også kalt selveierleiligheter, eller kontorer og butikklokaler. Et rekkehus eller en eiendom med flere frittliggende hus, for eksempel i et hyttefelt, kan også organiseres som et eierseksjonssameier. Her kan man også dele opp utearealet som tilleggsdeler i grunnen. Slik at hver enkelt seksjon får eksklusiv bruksrett til sin del av hagen eller parkeringsplassen - for mange praktiske formål kan dette sidestilles med fradeling.

Må utearealet måles opp? Hva må leveres inn av tegninger og hvordan fyller man ut begjæringen? TerraTec har erfaring med seksjonering og vil gjerne hjelpe deg med disse spørsmålene

Bor du i et etablert eierseksjonssameie og trenger å reorganisere hvem som eier hva. Skal leiligheter slås sammen, skal parkeringsplasser og boder omfordeles eller selges? Skal kontorlokaler gjøres om til leiligheter? Da må eiendommen reseksjoneres.

Da må det kanskje utarbeides nye tegninger, Trenger du hjelp til å fylle ut begjæring? må det betales dokumentavgift? TerraTec har erfaring med reseksjonerings spørsmål og hjelper deg gjerne.

Klage på vedtak:

Har du fått avslag på søknaden din hos kommunen? Har naboen fått innvilget en søknad om bygging som du er uenig i? Er eiendomsgrensene matrikkelført i strid med din oppfatning av grenseforløpet? Generelt har du tre ukers klagefrist på kommunale vedtak. Matrikkelførte grenser kan du når som helst kreve rettet dersom du kan dokumenter feil.

Vi har lang erfaring med kommunal klagesaksbehandling og kan raskt sette oss inn i din sak og vurdere om det er grunnlag for å klage og hjelpe deg med å fremføre en god klage overfor kommunen.

– selvsagt til en fornuftig pris

Dispensasjonssøknader

For å kunne realiser din planer, må du kanskje bygge i strid med gjeldende planer, lover og regler. Dispensasjon etter plan og bygningsloven innebærer at det i enkelttilfeller gis unntak fra bestemmelser i love eller plan. Ingen har krav på dispensasjon, men vi som kjenner regelverket vet litt om hva som skal til og hvordan søknaden bør formuleres. Vi kan også gi deg en vurdering av om søknaden vil nå frem, noe som kan være viktig all den tid dispensasjonssøknader gjerne er belagt med kommunale gebyrer.

Våre saksbehandlere har behandlet menge dispensasjonssøknader og kjenner de kommunale og politiske prosessene. Vi vil gjerne vurdere din sak - det koster ingenting å spørre.

– selvsagt til en fornuftig pris

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »